Låt någon som verkligen behöver det ärva dig. Genom att testamentera hela eller delar till oss kan din sista vilja ge många personer med neurologiskas sjukdomar och skador en bättre framtid. Om du själv vill bestämma vem eller vilka som ska få ärva dig måste du skriva ett testamente. Annars bestämmer lagen hur dina tillgångar ska fördelas efter din bortgång.

Vart går pengarna?

Det du testamenterar till oss kommer att användas på bästa tänkbara sätt. Om du vill att dina pengar ska gå till forskning väljer du Neurofonden. Fonden delar ut pengar varje år till forskningsprojekt som ansöker om pengar hos oss. Här kan du läsa mer om fonden »

Vill du istället stödja det dagliga arbetet med kurser, läger, rättshjälp mm väljer du verksamhet och då går pengarna dit de gör mest nytta. Här kan du läsa mer om vår verksamhet »

Om du vill att dina pengar ska gå till något speciellt ändamål, prata och rådgör gärna med oss på Neuroförbundet så att vi kan ta emot dina pengar.

Du kan antingen bestämma att ett visst belopp ska tillfalla oss, eller välja att testamentera något föremål som vi kan omsätta och använda i vårt arbete, till exempel en tavla, smycken, värdepapper, bil, båt eller en fastighet.

Ladda ner testamentsmall

Här kan du utan kostnad ladda ner Neuroförbundets testamentsmall.

Ladda ner mall här

Så gör du steg för steg

  1. Lista gärna dina tillgångar och försök att uppskatta värdet. Det ger dig en överblick.

  2. Skriv, på ett enkelt och tydligt sätt, hur du vill att dina tillgångar ska fördelas.

  3. Du kan fördela kvarlåtenskapen mellan en eller flera personer och organisationer, men du måste ta hänsyn till den arvsrätt som maka/make och/eller barn har.

  4. Ange arvtagarna med namn, personnummer och släktskap eller relation. Om du ska testamentera till en hjälporganisation är det viktigt att ange både organisationens namn och organisationsnummer.

  5. Signera testamentet med ditt namn, ort och datum. Om testamentet är på flera sidor är det bra att numrera och signera varje sida.

  6. Två personer måste bevittna testamentet vid samma tillfälle. De intygar att du är "vid dina sinnens fulla bruk" och ska se dig underteckna testamentet. De måste själva skriva under med namn och adress. Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara nära släkt med dig eller stå som arvtagare i testamentet.

  7. Förvara testamentet på en säker plats tillsammans med dina övriga värdehandlingar. Många väljer att ha testamentet hemma eller i bankfack. Andra ger det till någon nära anhörig eller vän. Neuroförbundet förvarar inte testamenten.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att testamentera till Neuroförbundet och vill veta mer, är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-677 7015 eller e-post på testamenten@neuroforbundet.se

Om du redan har ett testamente

Du kan alltid skriva om ditt testamente. Om du har ett inbördes testamente med din make/maka kan du skriva om testamentet vad gäller din del. I vissa fall kan det räcka med att göra ett tillägg.

Ett tilläggstestamente måste uppfylla samma formkrav som ditt huvudtestamente. I tillägget ska du hänvisa till huvudtestamentet och det datum då det upprättades. Tillägget måste dateras, undertecknas och bevittnas precis som huvudtestamentet.

Frågor och svar om testamente

Ordlista

Allmänna arvsfonden - om arvsberättigade släktingar saknas och den avlidne inte har skrivit ett testamente tillfaller arvet Allmänna arvsfonden. Fonden, som förvaltas av Kammarkollegiet, stödjer bland annat personer med funktionsnedsättning samt projekt för barn och ungdomar.

Arvinge - person som har rätt till arv enligt den legala arvsordningen.

Arvklasser - är tre stycken och bildar tillsamman den legala arvsordningen.

Arvslott - den del av en kvarlåtenskap som en arvinge ärver enligt lag. Häften av arvslotten kan testamenteras bort. Den andra halvan är bröstarvingens laglott.

Arvsskifte - kallas fördelningen av den avlidnes egendom mellan arvingarna och eventuella testamentstagare.

Arvsskatt - avskaffades 17 december 2004.

Bodelning - görs när den efterlevande är maka/make (i vissa fall sambo), innan fördelning av kvarlåtenskapen sker.

Boutredning - den utredning som görs angående den avlidnes tillgångar och skulder. I utredningen ingår även bouppteckning och till sist ett arvskifte, där tillgångarna fördelas enligt lag och/eller testamente.

Bröstarvinge - arvingar i rakt nedstigande led, d.v.s. biologiska och adopterade barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v.

Dödsbo - kvarlåtenskap som ännu inte har fördelats genom arv. Dödsboet räknas som juridisk person.

Dödsbodelägare - efterlevande maka/make (i vissa fall sambo), arvingar som inte uteslutits genom ett testamente samt universella testamentstagare. Dessa förvaltar dödsboets egendom gemensamt under boets utredning.

Fri förfoganderätt - Innebär att testamentstagaren får disponera arvet helt fritt under sin livstid förutom att testamentera bort den andel han/hon har ärvt.

Fri nyttjanderätt - den som ärver med fri nyttjanderätt är inte ägare till egendomen och får därför inte sälja den. Det är den som har äganderätten som avgör vad som ska göras med egendomen.

Full äganderätt - innebär att arvet får disponeras helt fritt av testamentstagaren och även tas upp i dennes testamente.

Inbördes testamente - testamente som upprättas gemensamt av två eller flera personer, till förmån för varandra. Skrivs ofta mellan sambor, som inte ärver varandra enligt lag, men är vanligt även mellan makar.

Klandertalan – ska väckas vid domstol inom sex månader från det att en arvinge har delgivits testamentet. Klandertalen kan enbart gälla frågan om ett testamentet är ogiltigt med hänsyn till förhållandena vi dess tillkomst.

Kvarlåtenskap - all den egendom som tillhört en avliden person.

Laglott - den del av arvet som bröstarvinge har rätt till enligt lag. Motsvarar 50% av arvslotten.

Legala arvingar - de personer som har rätt att ärva enligt lag.

Legat - viss sak eller bestämt penningbelopp som erhålls enligt testamente. Ett legat ska utges från dödsboet innan arvskifte.

Legatarie - någon som via testamente får något bestämt, t.ex. ett fast belopp, ett konstverk, smycke eller annat fördefinierat – ett legat. En legatarie är inte dödsbodelägare, kallas inte till bouppteckning och fattar inte beslut om dödsboets förvaltning.

Lös egendom - är allt som inte är fast egendom. Hit hör bland annat fordringar, bostadsrätter, värdepapper, pengar och alla former av lösöre.

Lösöre (lös sak) - ett snävare begrepp än lös egendom. Avser endast fysiska, naturligt flyttbara föremål, som t.ex. husgeråd, möbler, bilar, båtar, cyklar, kläder, mobiltelefoner, musikanläggningar och tv-apparater.

Orubbat bo - ett äldre uttryck som främst användes i testamenten upprättade före 1987. Detta uttryck har idag ersatts av uttrycket fri förfoganderätt.

Särkullbarn - barn som inte är gemensamma för makar/sambor, mamma/pappa än den man är gift eller lever ihop med.

Tilläggstestamente - skrivs, undertecknas och bevittnas på samma sätt som ditt huvudtestamente, om du vill ändra eller lägga till något med hänvisning till huvudtestamentet.

Testamentsexekutor - en person som genom ett testamente får i uppdrag att förvalta och avveckla ett dödsbo i enlighet med testators vilja.

Testamentstagare - den som får något genom ett testamente.

Testator/testatrix - den som upprättar ett testamente, d.v.s. en testamentsgivare. Kallas testator om det är en man och testatrix om det är en kvinna.

Universell testamentstagare - någon som genom ett testamente får hela eller en viss kvot/andel av den avlidnes kvarlåtenskap.